TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

ThS. Trần Thế Khoa

                                                                           Phó Hiệu trưởng

     Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn gắn với quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Trước diễn biến của điều kiện khách quan, bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp và dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương trước hết phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người chỉ rõ: Tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp, giữ các chức vụ đều chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường, các quan hệ xã hội, cả cái tốt và cái xấu, cái tích cực, tiến bộ và cái tiêu cực, lạc hậu. Do đó, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện. Đảng phải thường xuyên chú ý đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

     Trước hết, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nội dung bao gồm xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị... Theo Hồ Chí Minh, đường lối chính trị là một vấn đề quan trọng, cốt lõi trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. Người cảnh báo nguy cơ sai lầm về đường lối chính trị gây hậu quả nghiêm trọng đối với vận mệnh của Tổ quốc, sinh mệnh chính trị của hàng triệu đảng viên và nhân dân lao động. Đảng cần phải giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ luôn luôn kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị trong mọi hoàn cảnh.

     Theo Người: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt ra chính sách đúng.

     Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

     Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”1.

     Người nhấn mạnh: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”2.

      Thứ hai, xây dựng Đảng về tổ chức là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu. Phải dựa vào lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, lý luận. Hồ Chí Minh lưu ý: Việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin phải luôn phù hợp với từng đối tượng. Việc vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phải luôn luôn phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của nước ta trong từng thời kỳ. Trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời phải tổng kết kinh nghiệm để bổ sung chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt ra trong quá trình Đảng lãnh đạo. Các nghị quyết của Đảng được xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi sẽ ngày càng làm sáng tỏ những vấn đề mới trong thực tiễn, bổ sung và làm cho đường lối của Đảng ngày càng hoàn thiện. Trong hệ thống tổ chức đảng, Hồ Chí Minh coi trọng vai trò của chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. Chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

     Thứ ba, xây dựng Đảng về đạo đức cũng là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Người nhấn mạnh: Đảng là một tổ chức cách mạng chứ không phải tổ chức để “làm quan phát tài”. Nếu không chú trọng đến yếu tố đạo đức, Đảng sẽ rơi vào thoái hóa, biến dạng, tha hóa, xa dân, tự đánh mất sức mạnh tự bảo vệ. Người cho rằng: Xây dựng Đảng về đạo đức là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh đưa ra tiêu chí của một người cán bộ tốt, đó là người cán bộ đó phải vừa có đức, vừa có tài, trong đó, đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Theo Người:“Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì”3. Hồ Chí Minh coi đạo đức là sức mạnh của con người. Làm cách mạng là một việc lớn nên càng phải có sức mạnh. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”4. Theo Hồ Chí Minh, có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Người chỉ rõ: “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người cao thượng”5. Người so sánh bốn đức tính cần, kiệm, liêm, chính của một con người với bốn mùa của trời, bốn phương của đất. Nó là thước đo chất người của mỗi người vì “thiếu một đức thì không thành người”. Đạo đức là một đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa; là sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, liên quan đến sự thành bại của cách mạng, sự phát triển của đất nước.

     Đảng ủy Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ luôn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2019, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ triển khai tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề năm 2019 về“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh. Đảng ủy có chủ trương và chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt chính trị với chủ đề “Bác Hồ với Quảng Ninh, Quảng Ninh với Bác Hồ” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và học viên về những giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Người. Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các chi bộ và các khoa chuyên môn tích hợp những nội dung liên quan đến các chỉ thị, nghị quyết, quy định vào bài giảng, đồng thời tăng cường tính thực tiễn và tương tác để bài giảng sinh động, hấp dẫn và hiệu quả hơn.

     Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Về cơ bản, các chi bộ thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mỗi chi bộ sinh hoạt chuyên đề từ 01 đến 02 buổi trong năm, gắn với chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019, đồng thời đưa các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: “Di chúc”, “Dân vận”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Người vào sinh hoạt chi bộ, chuyên môn để vận dụng vào bài giảng, đặc biệt còn lồng ghép đưa vào nội dung Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2019” cũng như trong đề thi tự luận và vấn đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực, bảo đảm tính nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, công tâm, do vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao.

     Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chỉ đạo, triển khai bài bản, đúng quy định và bảo đảm tính khách quan, hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề của 02 chi bộ và giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 đối với một số chi bộ. Qua kiểm tra và giám sát, các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề và phân công cán bộ, đảng viên phát biểu tham luận từng chuyên đề cụ thể, từ đó phát huy trí tuệ tập thể, đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nhà trường. Các chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và 100% cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Nhà trường 3 năm liền 2017, 2018, 2019 đạt “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

     Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tiếp tục có những chỉ đạo, định hướng và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo để Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy Quảng Ninh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng công tác tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên triển khai học tập và viết bản cam kết theo nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời tích hợp vào bài giảng chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các chương trình bồi dưỡng khác. Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nâng cao hiệu quả phối hợp với cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao chất lượng bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học viên, tăng cường các hoạt động trao đổi, thảo luận, thuyết trình, phản biện, trò chơi tìm hiểu kiến thức cũng như phát huy tính hiệu quả của phương pháp đóng vai trong giờ học nhằm khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội chi bộ các khoa, phòng, trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, trong đó ba mặt trọng tâm là xây dựng Đảng về chính trị - tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị - tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường không ngừng học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đặc biệt là kiến thức thực tế, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.1, tr.27.

2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.313.

3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.292, 293.

4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.601.

5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.9, tr.508.

0 vote
Bài mới hơn
Quảng cáo
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Hộp thư bạn đọc
 • Hộp thư bạn đọc
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 1
Hôm nay: 310
Hôm qua: 406
Tháng này: 18,281
Tháng trước: 32,042
Tất cả: 290,493
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches