CHÀO MỪNG 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH (30/10/1963 - 30/10/2023)

XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH QUẢNG NINH - THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH QUẢNG NINH - THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

ThS. Bùi Thúy Phượng

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

     Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV xác định “Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của Miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật và tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo bền vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên nhiêm thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử”.

     Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Đối với việc phát triển nguồn nhân lực: Tỉnh đã tập trung xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”; tập trung xây dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có đủ điều kiện ngang tầm với nhiệm vụ.

     Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh đã ban hành Quy định số 04 -QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản ở địa phương về: Lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác. Với đặc thù của Nhà trường là bên cạnh việc đào tạo trình độ Trung cấp LLCT-HC và bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính thì Nhà trường còn được giao đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh; tổ chức các lớp theo đơn đặt hàng của tỉnh. Tổ chức bộ máy: gồm Ban Giám hiệu, 03 khoa, 02 phòng và 02 trung tâm (Trung tâm hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Trung tâm ngoại ngữ, tin học), tổng số 90 công chức, viên chức và người lao động (trong đó 56 đồng chí là lãnh đạo quản lý và giảng viên). Từ tháng 1/2019, Nhà trường được tiếp quản trụ sở mới với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho cùng lúc hơn 500 học viên, tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng, đây là điều kiện thuận lợi để Nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được giao.

     Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự tạo điều kiện, phối hợp trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, sự chỉ đạo chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và quyết tâm đổi mới của tập thể Nhà trường, hoạt động của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tích quan trọng. Từ năm 2016 đến nay, hằng năm Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được tỉnh giao tổ chức hơn 100 lớp (năm 2016: 87 lớp; năm 2017: 216 lớp, trong đó bao gồm cả các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã;  năm 2018: 139 lớp; năm 2019: 135 lớp), trong đó bao gồm các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức bồi dưỡng trong và ngoài nước về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh, do vậy để điều hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

     Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được nâng cao; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm hơn và có nhiều đổi mới rõ nét; cơ sở vật chất, kỹ thuật của trường được đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, nguồn nhân lực của nhà trường được chăm lo hơn, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được tăng cường về chất lượng, đổi mới về phương thức lãnh đạo, công tác chỉ đạo, điều hành. Với định hướng đúng đắn và cách thức chỉ đạo, quản lý, tổ chức triển khai phù hợp, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng và công chức, viên chức nhà trường nói chung đã có những tiến bộ đáng kể, góp phần nâng cao vị thế, uy tín nhà trường và đóng góp quan trọng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh.

     Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý với mục tiêu “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nhà trường xác định nhân tố quan trọng đóng vai trò quyết định cho việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính là chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên. Phần lớn đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị nói chung và Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong giai đoạn hiện nay được đào tạo cơ bản, có trình độ cao, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy hiện nay có những khoảng trống nhất định về thế hệ, tại cùng một thời điểm có nhiều cán bộ, giảng viên dầy dạn kinh nghiệm đồng loạt nghỉ chế độ, đội ngũ giảng viên trẻ được đào tạo nhưng còn thiếu về kinh nghiệm thực tiễn, điều này là khó khăn rất lớn đối với đối với những nhà quản lý trong môi trường đào tạo cán bộ như hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, trong những năm qua trường đã tập trung một số giải pháp trọng tâm nhằm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý và giảng viên, như sau:

     Một là: Kịp thời triển khai, tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước

     Để làm tốt công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cần bám sát các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm cụ thể hóa thành các quy định cho phù hợp với thực tiễn của Nhà trường, đồng thời tham mưu cho cấp ủy ban hành các quy định có tính chất đặc thù, nhằm hỗ trợ thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ. Trong những năm qua, trường đã ban hành Quy chế làm việc, quy chế quản lý cán bộ, trong đó quy định rõ công tác quản lý, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ. Xây dựng Đề án vị trí việc làm trình các cấp thẩm quyền phê duyệt; xây dựng Đề án “về sắp sếp tổ chức, bộ máy Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn cừ theo Quy định số 09 -QĐi/TW”, theo đó, lộ trình đến năm 2021 sẽ sắp sếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy đặc biệt là số lượng cấp phó theo đúng các quy định.

     Để nâng cao kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên, Nhà trường đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết số 737 -QĐ/TU ngày 13/11/2017 “về phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên”; Quyết định số số 1048-QĐ/TU ngày 11/6/2018 “về việc phân công các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia báo cáo viên kiêm chức, thỉnh giảng”; Quyết định số 1183 -QĐ/TU ngày 01/10/2018 “về ban hành Quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ” đây là cơ sở nhằm đào tạo, nâng cao chất lượng giảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường theo chủ trương chỉ đạo của tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

     Bên cạnh đó, hằng năm Nhà trường ban hành, sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế nâng lương trước thời hạn; Quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm đúng các quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nhà trường vừa động viên khuyến khích người lao động. Nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường.

     Hai là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng cán bộ

     (1)Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ: Bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, các quy định về công tác cán bộ, Quy chế “giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”(ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và phẩm chất, năng lực, khả năng, quá trình công tác của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Từ đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã xác định rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với từng vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý và giảng viên; tập trung xây dựng quy hoạch, hằng năm rà soát bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không đủ điều kiện các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ thuộc diện Nhà trường quản lý và cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026) trình các cấp thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở quy hoạch cán bộ Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí các vị trí công tác phù hợp, luôn đảm bảo nguồn cán bộ kế cận có đủ phẩm chất, năng lực và các điều kiện để bổ nhiệm khi có sự biến động về cán bộ, tránh bị động trong công tác cán bộ.

     (2) Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, quản lý, đánh giá, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ.

     - Công tác tuyển chọn cán bộ: Căn cứ số lượng biên chế được giao, Nhà trường tiến hành lựa chọn những giảng viên đã hợp đồng tại trường và các đối tượng khác đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực công tác theo quy định, có khả năng giảng dạy, phù hợp với vị trí việc làm, tiến hành các bước sơ tuyển tại trường và giới thiệu tham gia thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển theo quy định của tỉnh, nhờ đó đã tuyển dụng được giảng viên trẻ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu. Đối với khối ngoại ngữ thường xuyên dự giờ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên hiện có và lựa chọn xây dựng đội ngũ hợp đồng mời giảng các bộ môn (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc) theo nhu cầu từng thời điểm đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ của xã hội.

     - Phân cấp quản lý cán bộ: Bám sát quy chế quản lý Tổ chức và cán bộ của Tỉnh ủy đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể về quản lý cán bộ đối với các khoa, phòng, trung tâm. Từ đó, công tác quản lý cán bộ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, phát huy được năng lực và sở trường công tác của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

     - Công tác đánh giá, chính sách cán bộ: Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được coi là khâu khó và nhạy cảm, vì có ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác, có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC. Thực hiện phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh, công tác nhận xét đánh giá cán bộ được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện thường xuyên, liên tục tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, hội nghị chuyên môn ngoài ra còn chú trọng đánh giá qua các buổi dự giờ, duyệt giảng, các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động đoàn thể của CBCCVC. Việc kiểm điểm, đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn, quy định của Đảng và Nhà nước và được cụ thể hóa thành các tiêu chí cho phù hợp với thực tiễn công tác của Nhà trường. Thông qua làm tốt công tác đánh giá cán bộ đã giúp đội ngũ CBCCVC phát huy tốt ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tạo động lực trong phấn đấu, tiến bộ không ngừng trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác của CBCCVC; đánh giá đúng sẽ tạo điều kiện cho CBCCVC phát huy được sở trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     - Công tác bổ nhiệm, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ: Dựa trên quy hoạch, phẩm chất, trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực, sở trường của cán bộ, viên chức và Đề án vị trí việc làm, cấp ủy và Ban Giám hiệu thống nhất bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ cho phù hợp với cơ cấu tổ chức, bộ máy và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của đảng, dân chủ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường. Đối với công tác bổ nhiệm thực hiện theo đúng quy trình, trong năm 2018 đã thực hiện thi tuyển 02 chức danh (Trưởng phòng quản lý đào tạo và Giám đốc Trung tâm hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực).

            Ba là: Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ

     - Cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo: Bên cạnh việc quy hoạch, sử dụng cán bộ, Nhà trường đã xây dựng quy chế luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và đào tạo cán bộ, trong đó quy định rõ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị dưới 40 tuổi (đối với nam), dưới 35 tuổi (đối với nữ) học Cao cấp LLCT tập trung tại Học viện CTQGHCM. Theo đó, hằng năm cử từ 5- 7 giảng viên tham gia học cao cấp lý luận chính trị - hành chính và đào tạo sau đại học tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tại các cơ sở đào tạo khác; tạo điều kiện cử cán bộ, giảng viên tham gia học các lớp đại học văn bằng 2, cử các đồng chí cán bộ, lãnh đạo quản lý và giáo viên ngoại ngữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài theo chương trình đào tạo của tỉnh. Chất lượng đội ngũ hiện nay đã được nâng lên so với trước: (1)Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 02 đồng chí; Thạc sỹ: 52 đồng chí ; Đại học: 24 đồng chí; Trung cấp: 02 đồng chí;(2)Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân: 01 đồng chí; Cao cấp: 35 đồng chí; Trung cấp: 18 đồng chí.

     - Tập trung nâng cao kiến thức thực tế cho giảng viên: Nhà trường đã tham mưu cho tỉnh ban hành Đề án “bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ giảng viên”, theo đó hằng năm Nhà trường cử từ 20-30 lượt giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh (giảng viên xây dựng kế hoạch đi nghiên cứu thực tế phải bảo đảm phù hợp với các bài giảng đang giảng và sẽ giảng, sau đợt NCTT phải viết bài thu hoạch). Đồng thời đa dạng hóa cá hình thức NCTT như đi NCTT cùng các lớp, tham mưu cho tỉnh cử các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên tham gia các hội nghị báo cáo viên định kỳ của tỉnh, các phiên họp HĐND tỉnh; là thành viên chính thức của các đoàn kiểm tra, giám sát; các cuộc làm việc theo chuyên đề, giải quyết các điểm nóng trong tỉnh, chủ động tham gia và nghe giảng các chuyên đề do giảng viên Trung ương, báo cáo viên của tỉnh giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng của tỉnh đặt tại trường. Qua đó, đã từng bước nâng cao kiến thức và kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống trong thực tiễn bổ sung cho công tác quản lý và bài giảng.

     - Công tác phân công, duyệt giảng: Với mục tiêu một bài giảng có từ 2 đến 3 giảng viên có thể giảng dạy tốt, hằng năm Nhà trường xây dựng kế hoạch phân công bài giảng cho giảng viên soạn giảng và xây dựng kế hoạch duyệt giảng nếu đủ điều kiện sẽ phân công lịch giảng dạy, từ năm 2017 đến nay Nhà trường đã tổ chức hơn 70 buổi duyệt giảng cho các giảng viên. Với giảng viên dạy giỏi Nhà trường yêu cầu đăng ký đảm nhận các chuyên đề tại các lớp bồi dưỡng (các lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã, HĐND cấp huyện, bồi dưỡng cán bộ nguồn…và tham gia báo cáo các chuyên đề cho các sở, ngành, địa phương).

     - Nâng cao chất lượng tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi và tổ chức các hoạt động thực tế: Hằng năm tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa và cấp trường và chọn cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc, coi đây là một trong những tiêu chí thi đua đối với đội ngũ giảng viên. Ban giám hiệu Nhà trường thường xuyên có những đợt kiểm tra đột xuất, các buổi dự giờ không báo trước tại các lớp, ngay sau mỗi buổi dự giờ Nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm, góp ý, trao đổi với giảng viên nhằm tìm ra phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả cao hơn.

     Tăng cường tổ chức các hoạt động lớn làm kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ lãnh đạo quản lý và giảng viên: Trong năm 2028, 2019 tổ chức các hoạt động sân khấu hóa cấp tỉnh nhân các dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và ngày sinh nhật Bác như các chương trình “Sáng mãi tên người”, “Bác Hồ với Quảng Ninh - Quảng Ninh với Bác Hồ”, hằng năm tổ chức Hội thi “học viên học giỏi lý luận chính trị”, đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu giúp nâng cao năng lực công tác quản lý, điều hành và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ giảng viên.

     - Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy: Nhà trường luôn quan tâm đến công tác đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng áp dụng nhuần nhuyễn phương pháp giảng dạy tích cực và phương pháp truyền thống cho phù hợp với từng chuyên đề và đối tượng học viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, lấy học viên làm trung tâm. Yêu cầu các bài giảng phải bám sát khung chương trình, cập nhật những nội dung mới gắn với liên hệ với thực tiễn, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh và địa phương, đơn vị; tăng cường trao đổi, thực hiện các bài tập tình huống, giảm thời gian thuyết trình của giảng viên, trong một buổi giảng, giảng viên chỉ được thuyết trình tối đa 75% tổng thời gian; thời gian còn lại dành cho trao đổi, thảo luận, giải quyết các tình huống thực tiễn (đây cũng là tiêu chí để HĐKH Nhà trường thẩm định, duyệt giảng).

     - Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học: Trong năm 2018 - 2019 các khoa, phòng đã triển khai nghiên cứu 12 đề tài NCKH cấp trường (các nghiên cứu tập trung các nội dung phục vụ bài giảng; ngoài sản phảm nghiên cứu theo quy định thì giảng viên nghiệm thu đề tài cấp trường phải bảo đảm từ đề tài đã nghiên cứu tham mưu được 2-3 bài giảng hoặc báo cáo chuyên đề phục vụ các lớp bồi dưỡng); Nhà trường đang triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản tại các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh” nghiệm thu trong năm 2020. Bên cạnh đó, hằng năm tổ chức 2-3 hội thảo khoa học cấp trường, cử giảng viên tham gia tổng kết các mô hình thực tiễn ở các địa phương trong tỉnh, từ đo rút kinh nghiệm, bổ sung các nội dung mới vào bài giảng và các chuyên đề về tình hình địa phương; các khoa, phòng chủ động thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo cấp khoa; tích cực viết các bài nghiên cứu đăng tải trên các báo, tạp chí và thông tin lý luận và thực tiễn của Nhà trường và thường xuyên tổ chức cho cán bộ lãnh đạo quản lý và giảng viên thăm quan học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn và nước ngoài.

     - Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng có chất lượng cao: Trường đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1048-QĐ/TU ngày 11/6/2018 “về việc phân công các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia báo cáo viên kiêm chức, thỉnh giảng”, giảng dạy 06 chuyên đề trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính; 03 chuyên đề chương trình chuyên viênchính. Với các lớp bồi dưỡng khác, Nhà trường đã xây dựng các chuyên đề về thực tiễn và mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp phụ trách lĩnh vực hoặc lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, thủ trưởng và cán bộ có chuyên môn sâu, có kỹ năng sư phạm các sở, ngành chuyên môn tham gia trực tiếp giảng dạy. Tính từ tháng 01/2018 đến nayđã có hơn 100 lượt đồng chí lãnh đạo tham gia giảng dạy với 34 chuyên đề tại các lớp.

0 vote
Bài mới hơn
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 1324
Hôm nay: 567
Hôm qua: 1,933
Tháng này: 29,261
Tháng trước: 88,242
Tất cả: 608,080
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches