Lãnh đạo nhà trường

 

 

 

 

     Hiệu trưởng: 

     - Trình độ chuyên môn: 

     - Trình độ LLCT: Cao cấp 

     - Điện thoại cơ quan:

     - Điện thoại di động: 

     - Email: 

     1. Chức trách:

 • Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt đứng đầu Nhà trường, lãnh đạo toàn diện và trực tiếp các nhiệm vụ của Trường, động của Nhà trường.
 • Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện theo quy định của pháp luật, các Quy chế, Quy định của Học viện quốc gia Hồ Chí Minh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Phụ trách chung các hoạt động của Ban. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, đối ngoại, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan, công tác tư tưởng, tuyên truyền. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về toàn bộ hoạt động của Ban.

     2. Nhiệm vụ

 • Phụ trách chung các công tác trong toàn Trường. Chủ trì việc xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch phát triển Nhà trường.
 • Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ Nhà trường. Ký các hợp đồng lao độngtheo quy định của pháp luật. Ký quyết định bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ trong nội bộ Nhà trường.
 • Là chủ tài khoản của Trường, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính và các quy định của Nhà nước về lao động, tiền lương, tiền công, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách đối với giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên của Trường. Ký các hợp đồng kinh tế giữa Nhà trường với các đối tác, ký các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng và cáchợp đồng liên kết đào tạo giữa Nhà trường với các đơn vị khác.
 • Chịu trách nhiệm về việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường.
 • Là chủ tịch các Hội đồng: Khoa học, thi đua khen thưởng, nâng lương, tốt nghiệp…
 • Chỉ đạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển trường và đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học.
 • Phụ trách các phòng Đào tạo, Tài chính - Kế toán.- Sinh hoạt chính quyền tại phòng Đào tạo.- Giữ mối liên hệ với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Ban Đảng Tỉnh ủy, cơ quan Trung ương tại địa phương. 

 

 

     Phó hiệu trưởng Phụ trách:  Đỗ Minh Tuấn

     - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

     - Trình độ LLCT: Cao cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0203.3845.507

     - Điện thoại di động: 0913.086.545

     - Email:  dominhtuan@quangninh.gov.vn

     1. Chức trách

 • Các Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.
 • Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết những nhiệm vụ, những công việc được Hiệu trưởng ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng.Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo mảng công việc được phân công.

       2. Nhiệm vụ

 • Phụ trách công tác tổ chức, hành chính, quản trị; công tác xây dựng cơ bản; quản lý tài sản; chế độ chính sách, bảo hiểm và các quy định, quy chế nội bộ.
 • Phụ trách công tác an ninh quốc phòng; trật tự an toàn xã hội; công tác thi đua khen thưởng; công tác tài chính (theo uỷ quyền của Hiệu trưởng).
 • Phụ trách công tác liên kết đào tạo;công tác đào tạo bồi dưỡng theo Đề án; chỉ đạo công tác tuyển sinh liên kết đào tạo đại học, chỉ đạo trực tiếp Tổ Dịch vụ. 
 • Phụ trách phòng Tổ chức
 • Hành chính, Trung tâm Hợp tác đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, trực tiếp chỉ đạo bộ phân liên kết của phòng Đào tạo. 
 • Sinh hoạt chính quyền tại phòng Tổ chức - Hành chính. 
 • Giữ mối liên hệ với Sở Nội vụ, Văn phòng 3 bên (Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh), Công an tỉnh, Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các trường Đại học trong Cụm thi đua,các trường Đại học liên kết. 
 • Thay mặt Hiệu trưởng điều hành công việc của cơ quan khi Hiệu trưởng đi vắng. Là người phát ngôn của cơ quan khi Hiệu trưởng vắng mặt.   
 • Thực hiện những công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.

 

 

     Phó hiệu trưởng: Trần Thế Khoa

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

     - Trình độ LLCT: Cao cấp

     - Điện thoại cơ quan: 0203.3848.709

     - Điện thoại di động: 0903.419.288

     - Email: tranthekhoa@quangninh.gov.vn 

     1. Chức trách

 • Các Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.
 • Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết những nhiệm vụ, những công việc được Hiệu trưởng ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo mảng công việc được phân công.

     2. Nhiệm vụ 

 • Phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; chỉ đạo công tác tuyển sinh ngoại ngữ, tin học.
 • Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học; công tác thông tin, thư viện; công nghệ thông tin trong toàn Trường.
 • Phụ trách phòng Nghiên cứu khoa học, Tư liệu - Thư viện và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
 • Sinh hoạt chính quyền tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
 • Giữ mối liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác đào tạo, tuyển sinh ngoại ngữ, tin học.
 • Thực hiện những công việc khác do Hiệu trưởng phân công. 

 

 

     Đ/c: Phạm Hữu Kiên- Phó hiệu trưởng

     - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Thạc sĩ  Xây dựng  Đảng

     - Trình độ LLCT:  Cao cấp

     - Điện thoại cơ quan:

     - Điện thoại di động: 0985.901.273

     - Email: phamhuukien@quangninh.gov.vn 

     1. Chức trách

 • Các Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.
 • Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết những nhiệm vụ, những công việc được Hiệu trưởng ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng.Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo mảng công việc được phân công.

     2. Nhiệm vụ

 • Phụ trách quản lý nội dung chương trình giảng dạylý luận chính trị - hành chính.
 • Phụ trách công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp sư phạm cho giảng viên; công tác dự giờ, duyệt giảng, nghiên cứu thực tế của giảng viên.
 • Chỉ đạo triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức thực tế cho cán bộ, giảng viên”.
 • Phụ trách công tác liên hệ với cơ quan, tổ chức của các bộ, ngành, địa phương về công tác đào tạo, công tác tuyển sinh mảng lý luận chính trị-hành chính trong trường và ngoài trường.
 • Phụ trách các khoa: Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân vận; Xây dựng Đảng; Nhà nước và Pháp luật.
 • Sinh hoạt chính quyền tại Khoa Xây dựng Đảng.
 • Giữ mối liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các trường chính trị trong cụm thi đua số 4, khu vực Đồng bằng sông Hồng.
 • Thực hiện những công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Quảng cáo
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Hộp thư bạn đọc
 • Hộp thư bạn đọc
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 8
Hôm nay: 353
Hôm qua: 374
Tháng này: 15,817
Tháng trước: 25,688
Tất cả: 241,762
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches