ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2025

                                           TS. Đỗ Minh Tuấn

                                           Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng

     Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của tỉnh nhằm tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020… diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta đang đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Vị thế của tỉnh được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tiếp tục vững bước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hòa trong không khí khẩn trương, nghiêm túc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ cũng đang tích cực lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt đại hội của các chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 1. Vài nét về Đảng bộ Nhà trường

     Ngay từ khi Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1798 - QĐ/TU ngày 5/1/2015 về việc thành lập Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm GDTX và Đào tạo cán bộ tỉnh và Trường Huấn luyện cán bộ Đoàn - Đội, Đảng bộ trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã được kiện toàn. Theo đó, Đảng bộ Nhà trường có 9 chi bộ trực thuộc, với 81 đảng viên. Đảng ủy gồm 7 đồng chí, trong đó có Bí thư và 02 Phó Bí thư. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và Quy định số 04-QĐi/TU ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ”, Đảng ủy Nhà trường đã báo cáo và được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chuẩn y phương án sắp xếp, kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường. Theo đó, số chi bộ trực thuộc giảm từ 09  xuống còn 07 chi bộ, cụ thể: giải thể 06 chi bộ, thành lập mới 04 chi bộ, kiện toàn 01 chi bộ, giữ nguyên 02 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Nhà trường đã có sự thay đổi tới 5/7 vị trí  đảng ủy viên, trong đó có cả các vị trí chủ chốt là Bí thư, Phó bí thư. Đến nay, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 74 đồng chí, không có đảng viên dự bị. Trình độ chuyên môn: tiến sỹ: 02; thạc sỹ: 48; đại học: 20; Trung, sơ cấp: 05. Trình độ lý luận chính trị: cử nhân: 01; cao cấp: 35 (trong đó tương đương cao cấp: 7), đang học cao cấp: 05; trung cấp: 15; tương đương trung cấp: 02.

     Từ 2015 - 2017, Đảng bộ Nhà trường liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó năm 2017 được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2018 và 2019, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, cơ quan trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ cũng đạt được nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu là Cờ thi đua Chính phủ năm 2017, Cở thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giấy khen các cấp, danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh…

 1. Về công tác chuẩn bị đại hội các chi bộ và Đảng bộ Nhà trường

      Để chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội các chi bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2022), tiến tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và đại hội đảng bộ cấp trên, Đảng ủy trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ xác định Đại hội Đảng bộ Nhà trường và các chi bộ trực phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu.Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng.

     Đảng ủy Nhà trường đã tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội, tổ chức xây dựng kế hoạch, nội dung và chương trình đại hội trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và các hướng dẫn tổ chức đại hội của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Kế hoạch số 104-KH/ĐUK ngày 25/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 26/8/2019 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung chỉ đạo việc xây dựng, duyệt các báo cáo chính trị trình đại hội, đảm bảo đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.Việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả, kèm theo là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để Đại hội thỏa luận, đóng góp ý kiến. Đảng ủy Nhà trường xác định công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, trực tiếp là cấp ủy các chi bộ. Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới phải coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Đảng ủy cũng lựa chọn Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính, thông tin, tư liệu là chi bộ tổ chức đại hội điểm để 6 chi bộ còn lại học tập, rút kinh nghiệm nhằm tổ chức đại hội thành công.

     Đảng ủy Nhà trường xác định, đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường cần tập trung thực hiện tốt 4 nội dung sau: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ (nhiệm kỳ 2017 - 2020), Đảng bộ (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đảng bộ cấp trên; (3) Bầu cấp ủy chi, đảng bộ nhiệm kỳ tới; (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

     Trước mắt, công tác lãnh đạo của Đảng ủy tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

     Về chuẩn bị văn kiện đại hội: Đảng ủy chỉ đạo các báo cáo chính trị trình đại hội phải đánh giá khách quan, trung thực; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời cầu thị, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ tới.

     Về xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên: Việc xây dựng dự thảo văn kiện trình đại hội, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên được thực hiện nghiêm túc, lấy ý kiến rộng rãi của các tập thể, cá nhân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Việc đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động bảo đảm dân chủ, hiệu quả, phát huy trách nhiệm, trí tuệ trên tinh thần đoàn kết, xây dựng.

     Về cơ cấu cấp ủy: Cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với mọi mặt hoạt động của cơ quan; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương trẻ hóa, đổi mới 30% cấp ủy, cơ cấu cấp ủy được lựa chọn, quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Về thời gian tiến hành đại hội các chi bộ và Đảng bộ: Đại hội chi bộ bắt đầu từ 8 tháng 1/2020, hoàn thành trong tháng 1/2020, trước khi nghỉ Tết nguyên đán 2020. Đại hội Đảng bộ Nhà trường dự kiến diễn ra vào tháng 4/2020.

     3. Về tổ chức thực hiện

Để lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Chi bộ và Đảng bộ, trong thời gian tới Đảng  ủy Nhà trường sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau: (1) Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020; (2) Phân công đảng  ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chi bộ cấp dưới; tổ chức tốt đại hội điểm tại Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính, thông tin, tư liệu để rút kinh nghiệm đồng thời chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các chi bộ có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh; (3) Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy để tiến hành Đại hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc khẩn trương, tích cực của các cấp ủy và toàn thể đảng viên, nhất định Đại hội các chi bộ và Đảng bộ trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

0 vote
Bài mới hơn
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
 • Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
 • Chi đoàn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí MinhChi đoàn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • TIN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024TIN HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024
 • SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2024SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2024
 • TOẠ ĐÀM “ĐẢNG VỚI THANH NIÊN – THANH NIÊN VỚI ĐẢNG”TOẠ ĐÀM “ĐẢNG VỚI THANH NIÊN – THANH NIÊN VỚI ĐẢNG”
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0