Chức năng - nhiệm vụ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                

                    Số: 09-QĐi/TW                                    Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 - Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;

- Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập,

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Điều 1. Vị trí, chức năng

 1. Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trường chính trị cấp tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.
 2. Trường chính trị cấp tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Điều 2. Nhiệm v

 1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác.
 2. Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
 3. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương.
 4. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.
 5. Bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao.
 6. Phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
 7. Tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập.
 8. Đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác theo chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

 1. Việc thành lập các khoa, phòng chuyên môn của trường chính trị cấp tỉnh do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định trên cơ sở:

- Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

- Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của địa phương.

- Tối thiểu có 7 người mới lập một đầu mối (khoa, phòng và tương đương); khoa, phòng có dưới 10người được bố trí cấp trưởng và 1 cấp phó; từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó.

 1. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Lãnh đạo gồm: Hiệu trưởng và không quá 2 phó hiệu trưởng.

2.2. Trường chính trị cấp tỉnh được thành lập tối đa 5 khoa, phòng; định hướng như sau:

- Khoa Lý luận cơ sở

- Khoa Xây dựng Đảng

- Khoa Nhà nước và pháp luật

- Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 1. Về biên chế:

Biên chế của trường chính trị cấp tỉnh do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ; cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức; phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm đã được phê duyệt; bảo đảm thực hiện việc tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cơ cấu cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tối thiểu là 75% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức.

Để phục vụ công tác giảng dạy, trường chính trị cấp tỉnh được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm.

Điều 4. Về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chng chỉ và tài chính

 1. Trường chính trị cấp tỉnh sử dụng con dấu theo hệ thống của tổ chức đảng.
 2. Thể thức văn bản của trường chính trị cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Đảng.
 3. Hiệu trưởng trường chính trị cấp tỉnh ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao; văn bằng được sử dụng theo quy định hiện hành.
 4. Tài chính của trường chính trị cấp tỉnh do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trường chính trị tỉnh là đơn vị dự toán cấp 1 của ngân sách tỉnh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

 1. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương có liên quan quy định về tiêu chuẩn, giá trị văn bằng; hướng dẫn chế độ học tập đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý và hướng dẫn chế độ, chính sách đối với trường chính trị cấp tỉnh.
 2. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, kiểm tra về phương hướng chính trị tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị ở các trường chính trị cấp tỉnh.
 3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trungương có liên quan hướngdẫn và thống nhất quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; phương pháp giảng dạy và học tập; nghiên cứu khoa học; quy chế quản lý đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho trường chính trị cấp tỉnh.
 4. Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chỉ đạo việc hướngdẫn trường chính trị cấp tỉnh thực hiện việc bồi dưỡng ngạch công chức theo quy định của pháp luật.
 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Nhà nước có liên quan trong việc công nhận, phong, tặng danh hiệu đối với giáo viên công tác tại các trường chính trị cấp tỉnh.
 6. Các tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; về tổ chức bộ máy và biên chế; về chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên và học viên; về thực hiện quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng và việc đầu tư, cấp kinh phí hoạt động, quản lý cơ sở vật chất của trường chính trị cấp tỉnh.
 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư khóa X.
 8. Các tỉnh ủy, thành ủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các trường chính trị cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các trường chính trị cấp tỉnh,
- Lưu:Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ


(Đã ký)Trần Quốc Vượng

 

 

 

TỈNH ỦY QUẢNG NINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                         *

 

Số:   04 - QĐi/TU      

Quảng Ninh, ngày  16 tháng 01 năm 2019

 

 

QUY ĐỊNH

về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy
của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

 

            - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

            - Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

            - Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/2/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”;

            - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, như sau:

Điều 1. Vị trí, chức năng

 1. Vị trí: Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
 2. Chức năng:

            - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về: Lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác;

             - Đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học;

            - Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; hợp tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các ngành, lĩnh vực theo nhu cầu của xã hội;

            - Tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

            Điều 2. Nhiệm vụ

            1- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó sở, ban, ngành, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; trưởng, phó phòng, ban và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc tỉnh; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác.

            2- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cơ sở và tương đương.

            3- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương.

            4- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân nhân cấp xã, cấp huyện.

 1. Bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao.
 2. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
 3. Tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở; tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập; tham gia nghiên cứu các đê tài khoa học được Tỉnh ủy tỉnh giao, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 4. Điều tra, nghiên cứu nhu cầu học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của các ngành, các cấp, các địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; hợp tác với các cơ sở giáo dục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội.
 5. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề chuyên sâu cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh.
 6. Đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức và đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học của xã hội.Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

            Điều 3. Tổ chức bộ máy

            1- Lãnh đạo: Hiệu trưởng; không quá 03 phó hiệu trưởng, gồm: 02 phó hiệu trưởng theo Quy định số 09-QĐi/TW và 01 phó hiệu trưởng phụ trách các trung tâm.

            2- Các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc:

            - Khoa Lý luận cơ sở;

            - Khoa Xây dựng Đảng;

            - Khoa Nhà nước và pháp luật;

            - Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học;

            - Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

            - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

            - Trung tâm Họp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

            3- Biên chế

            Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được Tỉnh ủy giao biên chế công chức, viên chức hưởng lương từ nguồn ngân sách.

            Ngoài số biên chế theo quy định, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được thực hiện chế độ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng; được hợp đồng mời giảng và hợp đồng lao động, thuê khoán công tác phục vụ theo khả năng tự trang trải, bảo đảm thực hiện yêu cầu nhiệm vụ được giao.

            Điều 4. về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, cơ chế tài chính

 1. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trụ sở chính của Trường đặt tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên và phân hiệu tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.
 2. Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao; văn bằng được sử dụng theo quy định hiện hành.
 3. Cơ chế tài chính:

            - Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ là đơn vị sự nghiệp có thu, được ngân sách cấp đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp một phần kinh phí và tự chủ
một phần kinh phí chi thường xuyên.

            - Trường được trang bị, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

            Điều 5. Tổ chức thực hiện

 1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện; trực tiếp tham mưu, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tố chức bộ máy và biên chế của Trường; kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn, bất cập, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.
 2. Ban Giám hiệu Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ căn cứ tình hình cụ thể, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; kiện toàn tổ chức bộ máy; cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng, trung tâm; xây dựng vị trí việc làm; xác định rõ thẩm quyền, nguyên tắc, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác để tổ chức thực hiện.
 3. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1798-QĐ/TU ngày 05/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

           Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quy định này.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (Để báo cáo),

- BTC,BTG Trung ương (Để báo cáo),

- Học viện CTQGHCM (Để báo cáo),

- Như Điều 4 (để thực hiện),

- Lưu VP,BTC Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Đọc

 

Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
 • Sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)Sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
 • Bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030Bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030
 • TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAITRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAI
 • LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH SƠN LA ĐẾN THĂM VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI QUẢNG NINHLÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH SƠN LA ĐẾN THĂM VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI QUẢNG NINH
 • TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁYTRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0