HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2023)

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2023)

           Sáng ngày 08/3/2023, Công đoàn Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

          Dự chương trình có TS Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường.

          Trong chương trình kỷ niệm đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Hoạt động văn hóa văn nghệ; ôn lại truyền ngày Quốc tế phụ nữ thông qua hình thức hái hoa dân chủ; tặng quà cho chị em nhân dịp ngày kỷ niệm.

Các đồng chí lãnh đạo trường và các bộ phận chụp ảnh lưu niệm với cán bộ nữ

          Cũng trong dịp này, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng công nhận Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn mức 1 và đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực lập thành tích hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2028, sẽ diễn ra trong tháng 4/2023; chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và truyền thống 60 năm Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ (22/12/1963 - 22/12/2023).

Đồng chí Trần Thế Khoa, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi Lễ

          Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Trần Thế Khoa, Phó Hiệu trưởng thay mặt lãnh đạo Trường khẳng định, với hơn 70% cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan là nữ, các đồng chí đã đóng góp quan trọng vào những thành tích và hoạt động của Nhà trường trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường; triển khai có hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với chủ đề “Nữ đoàn viên công đoàn chủ động sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc”.

          Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nữ Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, đoàn kết xây dựng cơ quan vững mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn nói chung, đội ngũ nữ cán bộ, viên chức nói riêng tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết số 124-NQ/ĐU, ngày 27/12/2022 của Đảng ủy Nhà trường về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 đã đề ra với chủ đề “Chuẩn hóa đội ngũ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; ổn định đời sống cán bộ, viên chức và người lao động”, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

          Một là, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ công bố quyết định và đón Bằng công nhận Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn mức 1, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2023.

          Hai là, Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Nhà trường nhiệm kỳ 2023 - 2028.

          Ba là, Tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh phát động, trọng tâm là phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và truyền thống 60 năm Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ (22/12/1963 - 22/12/2023), với chủ đề “Khát vọng xây dựng và phát triển vì một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 199/KH-UBND, ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh, gắn với triển khai xây dựng văn hóa trường Đảng “trong sáng, mẫu mực và lan tỏa” và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Xây dựng phong cách người cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”; tiếp tục xây dựng Nhà trường giữ vững các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 và phấn đấu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2027, trọng tâm là:

          (1) Làm tốt công tác tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, người lao động và học viên về đất nước, Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới, cũng như lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm năng, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh và của Nhà trường qua 60 năm xây dựng và phát triển; những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển  năm 2011) và những thành quả, hình ảnh một Quảng Ninh “vươn lên, đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”. Đồng thời, làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên nắm vững, thống nhất nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Nhà trường đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

          (2)  Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và học viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục quán triệt thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị được nêu trong các văn bản của Đảng như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, từng bước khắc phục bệnh ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, để mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng, rèn luyện, nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

          (3) Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; nêu cao ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy và học; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa trường Đảng; Nâng cao chất lượng quản trị trường học, tiếp tục khẳng định được vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh góp phần tích cực vào việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của tỉnh.

          Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo của tập thể Nhà trường, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nữ, Nhà trường sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra

Phạm Xuân Kính

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 356
Hôm nay: 2,759
Hôm qua: 3,988
Tháng này: 157,725
Tháng trước: 215,986
Tất cả: 1,027,079
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches