CHI BỘ TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 5/2023

CHI BỘ TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 5/2023

          Chiều ngày 24/5/2023, Chi bộ Trung tâm hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nghiên cứu, học tập Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

          Đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; tham dự buổi sinh hoạt có 9/9 đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Quang cảnh hội nghị

          Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Ngọc Sơn, Bí thư chi bộ nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập Tác phẩm là yêu cầu thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy tại Kế hoạch số 02-KH/ĐU, ngày 03/4/2023. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta; Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của Chi bộ, cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh. 

          Thay mặt Chi ủy chi bộ, đồng chí Phạm Xuân Kính - Chi ủy viên trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nội dung trọng tâm:

          Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ' thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” (trang 11 đến 206), gồm 01 bài viết tổng quan, 04 phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2014, 2018, 2020, 2022) và trích các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo (từ năm 2013 - 2022). Nội dung tập trung làm rõ những vấn đề sau: một số vấn đề có tính lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Vỉệt Nam. Tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong 10 năm qua. Chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

          Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” (trang 207 đến 522), gồm tuyển chọn 22 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung tập trung làm rõ: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc “Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên.

          Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” (trang 523 đến 619), tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư.

          Tác phẩm là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế.

          Tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn, hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          Tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư để có các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả; Khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ùng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

          Sau khi nghe những khái quát những nội dung cơ bản của Tác phẩm, các đảng viên trong chi bộ được nghe 2 tham luận làm rõ thêm vai trò, trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trong việc nhận thức và thực hiện nội dung tác phẩm : (1) “Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Công đoàn góp phần làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, do đảng viên Bùi Duy Tùng trình bày”; (2) “Trách nhiệm của đảng viên trong tham gia phòng, chống nham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, do đảng viên Bùi Thị Minh Duyên trình bày. Cả 2 tham luận và các ý kiến tham góp của các đảng viên trong Chi bộ đều tập trung vào các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nội dung tác phẩm; Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của Chi bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó áp dụng để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị.

          Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường ghi nhận và biểu dương tinh thần tích cực, chủ động, kịp thời của chi bộ trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập Tác phẩm. Đồng chí yêu cầu chi ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ tiếp tục tích cực nghiên cứu, hiểu sâu sắc hơn về nội dung Tác phẩm, đặc biệt là những chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Nhà trường.

          Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thành công tốt đẹp và thực sự có ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức của đảng viên trong chi bộ Trung tâm Hợp tác đào tạo và Phát triền nguồn nhân lực về phòng chống tiêu cực tham nhũng và các biểu hiện suy thoái về đạo đức, từ đó tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Thị Hạnh- PGĐ Trung tâm HTĐT và PT NNL

 

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0