Sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện “Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”

Sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện “Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”

            Sáng ngày 20/10/2023, Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về triển khai, quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí đảng uỷ viên cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường.

Đồng chí Phạm Hữu Kiên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng,         Báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt triển khai Quy định sô 114-QĐ/TW

          Thay mặt Đảng uỷ, Đ/c Phạm Hữu Kiên, Đảng uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp quán triệt, triển khai Quy định 114-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động toàn trường. Quy định gồm 05 chương, 16 điều, được ban hành thay thế Quy định 205- QĐ/TW, do đó có sự kế thừa, phát triển, bổ sung những nội dung để đồng bộ với các quy định mới cũng như tình hình hiện nay về công tác cán bộ.

          Tại hội nghị, các đảng viên tập trung vào tham luận các nội dung Quy định 114-QĐ/TW.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng tham luận

          Thứ nhất: Tham luận nội dung liên quan đến trách nhiệm kiểm soát quyền lực và chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng đã nêu Quy định 114-QĐ/TW dành toàn bộ Chương III gồm 7 Điều, nêu rõ ràng, đầy đủ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; trách nhiệm của người đứng đầu và của từng thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tham mưu, của cán bộ tham mưu; trách nhiệm của nhân sự. Qua đó mỗi chủ thể có thể dễ dàng xác định những nội dung công việc cần phải làm và phải kiểm soát cho hiệu quả. Cùng với đó, Quy định còn nhấn mạnh hơn vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan dân cử; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tham luận làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo trong kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ, đây cũng là một trong những điểm mới được bổ sung và sửa đổi so với Quy định 205-QĐ/TW. Như vậy, Quy định số 114-QĐ/TW có tính phòng ngừa mạnh mẽ, đóng vai trò như một chốt chặn, để cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, tránh sa vào sai phạm, không thể, không dám, không muốn vi phạm. Quy định 114-QĐ/TW cũng được ví như một “lá chắn” bảo vệ những cán bộ, đảng viên biết đặt quyền lợi của Đảng, của dân, của nước lên trên hết, trước hết. Từ đó tạo nên những dấu mốc mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Đ/c Nguyễn Minh Hải, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật tham luận

          Thứ hai: Tham luận các giải pháp kiểm soát quyền lực và chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Minh Hải, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật đã đề xuất một số giải pháp sau:

          Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và vận động Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cán bộ phụ trách về công tác cán bộ phải không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện “bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

          Hai là, tiếp tục hoàn thiện quy định về công tác cán bộ để thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và đòi hỏi của thực tiễn. Cần phân cấp quản lý mạnh mẽ về công tác cán bộ; quy định cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, của cá nhân phụ trách công tác cán bộ; tăng thẩm quyền, gắn với trách nhiệm cá nhân và tăng cường giám sát chặt chẽ quyền lực của người đứng đầu về công tác cán bộ; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong đánh giá, lựa chọn, giới thiệu, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ; cấp trưởng lựa chọn của đối với cấp phó tránh tạo ra “ê kíp”, “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ. 

          Ba là, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ theo hướng đa chiều: kiểm soát bằng thể chế kết hợp với kiểm soát bằng đạo đức, trách nhiệm; kiểm soát bên trong của tổ chức kết hợp với kiểm soát bên ngoài của Nhân dân, xã hội; kiểm soát của bên trên đối với bên dưới kết hợp với kiểm soát của bên dưới đối với bên trên; kiểm soát trong Đảng đồng bộ với kiểm soát của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị, trong mọi tổ chức của xã hội; kiểm soát của tổ chức kết hợp với thúc đẩy tự kiểm soát của cá nhân cán bộ; kiểm soát của cơ quan chuyên trách việc kiểm soát quyền lực kết hợp với cơ quan không chuyên trách; kiểm soát của cơ quan quyền lực kết hợp với kiểm soát của báo chí, dư luận xã hội. 

          Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm trong công tác cán bộ, để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong công tác cán bộ, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề và chuyên ngành của các cơ quan tham mưu, giúp việc và người trực tiếp làm công tác cán bộ. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Ðồng bộ hóa, đảm bảo thống nhất, liên thông quy định của Đảng và Nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, coi trọng giám sát nội bộ; cấp dưới giám sát cấp trên; giám sát chéo giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị; giám sát của Nhân dân. Để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, cần rà soát những khâu, các bước trong công tác cán bộ từ Trung ương đến cơ sở, nhất là những nơi có dấu hiệu vi phạm để phát hiện kịp thời những hành vi sai phạm.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ kết luận hội nghị

          Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ kết luận hội nghị, yêu cầu các chi bộ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai Quy định 114-QĐ/TW toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên nghiên cưu, nắm vững quan điểm, nội dung, yêu cầu của Quy định để vận dụng và lồng ghép vào các bài giảng. Yêu cầu bí thư chi bộ các khoa, phòng, trung tâm nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn và đề nghị xử lý nghiêm minh những hành vi sử dụng quyền lực vào mục đích sai trái, hành vi chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và của cả hệ thống chính trị, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay.​

Đ/c Hà Thị Thu, Phó trưởng Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

0 vote
Bài mới hơn
 • Sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) (5/19/2024 12:00:00 PM)

            Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), ngày 17/5/2024, Đảng ủy Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Sinh hoạt chính trị:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Phạm Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ, trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm và cán bộ, đảng viên, VC-LĐ trong toàn trường.

 • Bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 (5/18/2024 12:00:00 PM)

            Sáng ngày 18/5/2024, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030

 • TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAI (5/14/2024 12:00:00 PM)

             Sáng ngày 14/5/2024, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ làm việc với Đoàn công tác của Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đến thăm và trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
 • Sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)Sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
 • Bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030Bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030
 • TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAITRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAI
 • LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH SƠN LA ĐẾN THĂM VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI QUẢNG NINHLÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH SƠN LA ĐẾN THĂM VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI QUẢNG NINH
 • TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁYTRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0