NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2023 - KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CHỦ TRÌ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2023 - KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CHỦ TRÌ

          Ngày 28/11/2023, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023 do Khoa Nhà nước và pháp luật chủ trì.

         1. Trong sáng ngày 28/11/2023, Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 301-QĐ/TĐTCB, ngày 24/11/2023, Hội đồng gồm 7 thành viên, do TS. Đỗ Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023 về “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay”.

          Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Phương, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

          Chủ trì: Khoa Nhà nước và pháp luật.

ThS. Ngô Bình Thuận, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, thành viên Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

          Đề tài đã tập trung vào những vấn đề: Làm rõ cơ sở chính trị và pháp lý quy định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đề xuất các giải pháp góp phần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trong xây dựng bộ máy nhà nước, xây dựng chính quyền cơ sở; phát huy chức năng giám sát, thực hiện phản biện xã hội, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện pháp luật, xây dựng sự đồng thuận xã hội góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

          Trong đó, đề tài đã tập trung nghiên cứu sâu về thực tiễn trong phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh trong: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước, chính sách pháp luật. Tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy ban nhân dân; tham gia tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên và giới thiệu Hội thẩm nhân dân, phối hợp với Tòa án nhân dân giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân. Tiếp công dân, tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Giám sát và phản biện xã hội đối với Nhà nước. Qua đó, nhóm nghiên cứu tập trung xây dựng phương hướng, giải pháp phát huy vai trò tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay.

          Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay, việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân vừa là cơ bản, vừa cấp bách, nhằm đáp ứng với yêu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đảm bảo xây dựng thành công CNXH ở nước ta. Với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó là chế độ hiệp thương dân chủ (khác căn bản với dân chủ trong Đảng) đặc biệt quan trọng trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức rộng rãi của tất cả các giai cấp và tầng lớp xã hội, với mục tiêu đoàn kết phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội - một thể chế dân chủ thực chất mà không cần nhiều đảng chính trị. Vì vậy, việc phát huy tối đa vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia trong xây dựng và quản lý Nhà nước, trong vai trò phản biện và giám sát hoạt động.

          Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII xác định nhiệm vụ, giải pháp thứ 10 để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới là “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Chính vì vậy, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và pháp lý về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vấn đề cần thiết.

          Kết quả nghiên cứu làm căn cứ, tài liệu để các giảng viên tham khảo bổ sung vào các bài giảng như:  Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chính quyền địa phương ở Việt Nam (trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - Học phần Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật) và các chuyên đề Chính quyền địa phương và đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên)…

          2. Trong buổi chiều cùng ngày, Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 302-QĐ/TĐTCB, ngày 24/11/2023, Hội đồng gồm 7 thành viên, do TS. Đỗ Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023 về Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác dân vận của chính quyền huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn hiện nay”.

          Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Kiều Liên, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật

          Đồng chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Thu Trang, Khoa Nhà nước và pháp luật

          Chủ trì: Khoa Nhà nước và pháp luật.

ThS. Đặng Thị Kiều Liên, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo trước Hội đồng

          Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề: Làm rõ những vấn đề lý luận về quan niệm, nội dung và phương thức công tác dân vận của chính quyền huyện Bình Liêu giai đoạn hiện nay. Đánh giá thực trạng công tác dân vận của chính quyền huyện Bình Liêu, chỉ ra kết quả, ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và những kinh nghiệm. Từ đó, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường công tác dân vận của chính quyền huyện Bình Liêu giai đoạn hiện nay.

          Đặc biệt, trong giải pháp về tăng cường công tác dân vận của chính quyền huyện Bình Liêu, nhóm nghiên cứu tập trung xây dựng những nhóm giải pháp trọng tâm như: Nâng cao nhận thức về công tác vận động nhân dân của chính quyền huyện Bình Liêu. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền trong sạch, tận tụy phục vụ nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể chính trị trong công tác dân vận

          Kết quả nghiên cứu là tài liệu quan trọng dùng tham khảo về những vấn đề thực tiễn tại cơ sở phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu của Nhà trường, trọng tâm là phần Quản lý hành chính nhà nước – bài Chính quyền địa phương; phần Kỹ năng lãnh đạo, quản lý – bài Kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cơ sở; bài Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng là tài liệu tham khảo cho chính quyền huyện Bình Liêu trong quá trình thực hiện công tác dân vận trong những năm tới.

TS. Nguyễn Thị Huyền Thái, Phó trưởng khoa Lý luận cơ sở, thành viên Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

          Trong các chương trình làm việc, các nhóm nghiên cứu đã tiếp tục giải trình, làm rõ thêm các ý kiến của các thành viên Hội động. Kết thúc phiên làm việc các thành viên Hội đồng đã cơ bản nhất trí thông qua kết quả nghiên cứu của các đề tài, đồng thời TS. Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các thành viên Hội đồng đã góp ý để các tiếp tục hoàn thiện thêm các nội dung đã nghiên cứu.

 

Tác giả: Phạm Xuân Kính

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 346
Hôm nay: 2,749
Hôm qua: 3,988
Tháng này: 157,715
Tháng trước: 215,986
Tất cả: 1,027,069
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches