Kết quả nổi bật hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV vào giảng dạy trung cấp lý luận chính trị

Kết quả nổi bật hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV vào giảng dạy trung cấp lý luận chính trị

           Ngày 3/7/2021, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV vào giảng dạy trung cấp lý luận chính trị”. Hội thảo được tổ chức với hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đạt được nhiều kết quả quan trọng, kịp thời góp phần thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bùi Thúy Phượng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Nhà trường

trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo

 

THU HÚT ĐƯỢC ĐÔNG ĐẢO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, NHIỀU NHÀ KHOA HỌC

           Tham dự Hội thảo tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nghiêm Xuân Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Uông Bí; đồng chí Hồ Văn Vịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Quảng Yên; đồng chí Phạm Hồng Cẩm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Qang Hải - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đại biểu các cơ quan ban, sở, ngành, ban tuyên giáo các đảng bộ địa phương trong tỉnh.

           Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham gia tại 16 đầu cầu trực tuyến, tham dự Hội thảo qua đầu cầu trực tuyến có PGS,TS Phạm Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Vụ các trường Chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 16 đầu cầu của các đồng chí trong Ban Giám hiệu và lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Tô Hiệu - thành phố Hâỉ Phòng; Trường chính trị tỉnh Hải Dương và trường chính trị các tỉnh Cụm thi đua các tỉnh biên giới phía bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng.

           Chủ trì Hội thảo có đồng chí Bùi Thúy Phượng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường; tham dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, giảng viên, nhân viên các khoa, phòng, trung tâm của Nhà trường; các đồng chí phóng viên đài, báo của tỉnh.

NỘI DUNG SÂU SẮC, THIẾT THỰC, KỊP THỜI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Trong bài báo cáo đề dẫn, đồng chí Bùi Thúy Phượng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định, giáo dục lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Làm tốt công tác giáo dục lý luận cũng chính là làm tốt việc nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố, xây dựng niềm tin khoa học cho cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ đất nước, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nêng tảng tư tưởng của Đảng. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra thành công rất tốt đẹp. Các văn kiện Đại hội được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, là những chỉ đạo, định hướng lớn cho sự phát triển của đất nước, của địa phương giai đoạn 2020 - 2025, và tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

Quảng cảnh Hội thảo

           Báo cáo đề dẫn cũng khẳng định, để đưa nghị quyết vào cuộc sống theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc, những quan điểm, định hướng của Đại hội, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn thể nhân dân trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng. Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/12/2017 của Tỉnh ủy “Về một số giải pháp

đồng chí Nghiêm Xuân Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Uông Bí phát biểu tham luận tại Hội thảo

           Với 37 bài viết, tham luận gửi về, trong đó có 9 bài viết tham luận của các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, lãnh đạo cấp ủy các địa phương trong tỉnh và lãnh đạo các trường chính trị, 07 tham luận trình bày,  Hội thảo đã hội tụ được nhiều kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng, phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị. Đặc biệt, nhiều tham luận đã phân tích, làm sâu sắc hơn, làm rõ hơn những vấn đề cơ bản, vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, như các tham luận: Đổi mới - Xu thế tất yếu trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh” của đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về; “Những quan điểm, định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025)” của đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Uông Bí về; “Đảng bộ thị xã Quảng Yên với việc xây dựng khu kinh tế ven biển Quảng yên trở thành cực tăng trưởng mới phía Tây của tỉnh Quảng Ninh” của đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Quảng Yên. Các tham luận đã luận giải được cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của các chỉ tiêu, mục tiêu, định hướng lớn của Đại hội, là nguồn tư liệu quan trọng trong công tác nghiên cứu, soạn giảng.

           Trong phần chia sẻ kinh nghiệm của các trường chính trị, bài tham luận “Kinh nghiệm vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng” của đồng chí Tiến sỹ Nguyễn Thị Nhật Thu, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh Hải Dương; chuyên đề “Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương vào hoạt động của trường chính trị - Từ kinh nghiệm của Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng” của đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Hiệu trưởng trường chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng đã đề cập khá chi tiết và khá sâu sắc về những kinh nghiệm. Từ công tác chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên trong nghiên cứ, quán triệt các nghị quyết của Đảng; việc cán bộ, giảng viên trực tiếp tham gia Tiểu ban Văn kiện, tham gia nghiên cứu, góp ý kiến cho các văn kiện, bám sát tiến trình xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội, cho đến việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn của cán bộ, giảng viên… Đây là những kinh nghiệm quý đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

           Từ những trao đổi, chia sẻ của các tham luận, đã góp xác định nội dung, hình thức, phương pháp đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng vào các phần học, môn học và từng chuyên đề, bài giảng trong chương trình trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào chương trình giảng dạy lý luận chính trị.

PGS,TS Phạm Phúc Lâm, - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội thảo qua hình thức trực tuyến

           Trong phát biểu chỉ đạo của PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và sáng tạo của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh trong việc sớm tổ chức hội thảo theo chỉ đạo của Học viện và nhấn mạnh. Đây là việc làm hết sức cần thiết, rất sáng tạo của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị cấp tỉnh, gắn lý luận theo giáo trình trung cấp lý luận chính trị do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Nhà trường tiếp tục chỉ đạo tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, bám sát khung chương trình, tăng cường tính cập nhật gắn lý luận với thực tiễn góp phần làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng văn hóa trường Đảng từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là tăng cường hơn nữa tính chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong mỗi bài giảng, chuyên đề.

           Kết thúc Hội thảo đồng chí Bùi Thúy Phượng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh việc vận dụng nghị quyết của Đảng vào giảng dạy lý luận chính trị là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị hiện nay, góp phần gắn chặt lý luận với thực tiễn trong đào tạo cán bộ. Qua đó, cũng góp phần làm cho công tác giáo dục lý luận chính trị trở nên thiết thực hơn, bám sát cuộc sống hơn và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu đội ngũ giảng viên Nhà trường tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp đã nêu trong nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và những nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó cập nhật, khẩn trương hoàn thiện các bài giảng theo giáo trình ban hành kèm theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trên cơ sở gắn chặt lý luận với thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền nghị quyết và góp phần khơi dậy tinh thần, “khát vọng vươn lên” của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh./.

Phạm Xuân Kính – Trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Hộp thư bạn đọc
 • Hộp thư bạn đọc
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
 • Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vữngPhát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững
 • ẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA BẢN “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA” CỦA V.I.LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 • HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, NĂM 2021
 • CHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨACHUYẾN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NHIỀU Ý NGHĨA
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 1
Hôm nay: 52
Hôm qua: 483
Tháng này: 21,864
Tháng trước: 23,299
Tất cả: 214,546
rolex submariner 50th anniversary for sale breitling watches swiss replica watches cartier panthere watch 2017 price breitling automatic watches uk replica watches kate spade watches review used omega speedmaster replica watch casio watches for men breitling navitimer heritage review rolex replica cartier year of manufacture antique wrist watches for sale swiss replica watches rolex 16610lv flat 4 rolex daytona paul newman auction swiss replica watches