ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VỀ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI QUẢNG NINH

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VỀ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI QUẢNG NINH

          Sáng ngày 29/5/2023 lớp đào tạo ngành Chính trị học, chuyên ngành Lý luận chính trị khóa II - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có chương trình nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

          Tham dự chương trình làm việc có TS. Trần Thị Tú Anh, Phó vụ trưởng vụ Quản lý đào tạo; TS. Đỗ Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; các đồng chí chuyên viên Vụ Quản lý đào tạo, Văn phòng Đề án 587, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo một số khoa, phòng của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ cùng 34 học viên của lớp.

ThS. Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng báo cáo tại Hội nghị

          Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường ThS. Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng báo cáo khái quát về những kết quả trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị của Nhà trường trong thời gian qua.

          Trong thời gian qua, Nhà trường đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các quy chế, quy định, kịp thời tham mưu cho Tỉnh và chủ động triển khai các giải pháp về tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị góp phần chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh. Trong quá trình tổ chức các lớp đã thực hiện nghiêm túc khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ ban hành; thực hiện nghiêm quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về công tác kiểm, đánh giá kết quả học tập của học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

          Đối với đào tạo trung cấp lý luận chính trị, giai đoạn 2018 - 2022, Nhà trường Tổ chức 65 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trung cấp lý luận chính trị. Trong đó có 16 lớp hệ tập trung. Để nâng cao chất lượng các lớp Nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp như:

          Công tác phối hợp tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình theo phương châm: đúng về tiêu chuẩn; đủ về quy mô, số lượng; rõ về đối tượng bảo đảm nguồn quy hoạch và quy trình cử cán bộ đi học.

 Thực hiện đúng, đủ nội dung các chương trình theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập đảm bảo tính khoa học, hợp lý, đồng thời quan tâm đổi mới về nội dung; thường xuyên cập nhật các chủ trương, nghị quyết mới; chú trọng bổ sung các chuyên đề thực tiễn vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn.

          Thực hiện nghiêm quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng và các quy định khác về đào tạo, bồi dưỡng do các cấp có thẩm quyền ban hành. Mô hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng linh hoạt, vừa đảm bảo chỉ tiêu đào tạo tập trung, vừa đáp ứng nhu cầu “vừa học, vừa làm” của đội ngũ cán bộ các ngành, địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, đã tạo được đột phá trong đổi mới phương pháp dạy - học, chuyển mạnh từ dạy học thụ động sang dạy - học chủ động theo hướng khai thác triệt để các phương pháp giảng dạy tích cực kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin; giảm độc thoại lý thuyết, tăng cường trao đổi... Kịp thời thay đổi hình thức tổ chức lớp từ hoc trực tiếp sang học trực tuyến thích ứng với tình hình thực tế, nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa đảm bảo tiến độ, kế hoạch dạy và học các lớp. Trường là một trong những trường chính trị đầu tiên trong cả nước xây dựng, triển khai quy chế về tổ chức giảng dạy, quản lý đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Công tác quản lý, đánh giá chất lượng dạy và học được thực hiện nghiêm túc và khoa học.

          Trong đánh giá chất lượng học viên, Nhà trường đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các quy định Quyết định số 1183 -QĐ/TU ngày 01/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành “Quy định về việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ” và thực hiện nghiêm quy chế quản  lý đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời, tích cực đổi mới về cách thức đánh giá, như: Thi theo hình thức tự luận đóng, mở; thi vấn đáp; thi trắc nghiệm; việc hướng dẫn viết, chấm khóa luận tốt nghiệp, chấm tiểu luận cuối khóa được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, quy định.

          Công tác quản lý, đánh giá chất lượng dạy và học được tiến hành nghiêm túc và khoa học, đánh giá toàn diện kết quả học tập và ý thức rèn luyện, chấp hành nội quy, quy chế học tập của học viên khi kết thúc môn học, khóa học đào tạo, bồi dưỡng. Thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ được cử đi học cũng như cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đặt lớp trong công tác quản lý học viên và lấy ý kiến đánh giá về chương trình, phương pháp, tinh thần trách nhiệm của giảng viên, về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập… Định kỳ, Nhà trường tổ chức hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị” theo chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với cách làm sáng tạo, đổi mới thu hút đông đảo học viên tham gia.

          Học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng tại Trường đều nâng cao được trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Kết quả đó đã góp phần nâng cao trình độ và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ,  góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh và đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

          Để làm tốt công tác giảng dạy lý luận chính trị, Nhà trường tăng cường chỉ đạo đội ngũ giảng viên bám sát chương trình, giáo trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời kịp thời cập nhật những chủ trương, nghị quyết và những vấn đề mới theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh vào các bài giảng. Bên cạnh đó hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ được Nhà trường chú trọng đẩy mạnh, phục vụ có hiệu quả cho công tác tuyên truyền, nghiên cứu phục vụ cho công tác giảng dạy và góp phần tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đề xuất các chủ trương, giải pháp, góp phần tư vấn chính sách và triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong từng giai đoạn.

          Trong 5 năm qua: Nhà trường đã và đang triển khai thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (01 đề tài đã được nghiệm thu đạt xuất sắc; 02 đề tài đang thực hiện); xây dựng 02 đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Triển khai 21 đề tài khoa học cấp trường về những vấn đề thực tiễn của tỉnh. Tổ chức 15 hội thảo, tọa đàm khoa học cấp trường; 04 hội thảo cấp tỉnh, tiêu biểu như: Hội thảo cấp tỉnh “Bác Hồ với Quảng Ninh - Quảng Ninh với Bác Hồ”; Hội thảo khoa học “Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản tại các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo”; Hội thảo khoa học “Bác Hồ với quân và Nhân dân đảo Cô Tô”; hội thảo cấp cụm về “Trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư”; hội thảo về “Một số giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” và Hội thảo về “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Nhiều hoạt động đã trở thành truyền thống và là mô hình nhân rộng trong toàn tỉnh như các hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác hằng năm. Xuất bản 15 số bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn đảm bảo nội dung, đúng quy định xuất bản. Tham gia xuất bản 5 cuốn sách tham khảo, chuyên khảo và kỷ yếu khoa học của các hội thảo khoa học cấp tỉnh. Trường đã xây dựng website phục vụ đăng tải văn bản và thông tin, hoạt động của Nhà trường đảm bảo đúng quy định, kịp thời đáp ứng công tác định hướng, tuyên truyền của Nhà trường. Hoàn thiện biên soạn hoàn thiện Tài liệu “Bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tập bài giảng về “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh”; các chuyên đề bồi dưỡng cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý (đối tượng 4).

          Qua nghiên cứu, đã góp phần tích cực vào việc tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp những cơ sở và làm sinh động thêm trong các bài giảng lý luận chính trị, thực hiện tốt mục tiêu gắn lý luận với thực tiễn trong công tác giảng dạy lý luận chính trị trong gai đoạn hiện nay.

Cũng tại hội nghị các học viên đã có nhiều ý kiến trao đổi làm rõ thêm những cách làm của Quảng Ninh trong công tác nghiên cứu lý luận và giảng dạy lý luận chính trị của Nhà trường trong thời gian qua. Kết thúc chương trình TS. Trần Thị Tú Anh, Phó vụ trưởng vụ Quản lý đào tạo đã chân thành cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của Nhà trường và mong muốn trong thời gian tới công tác nghiên cứu lý luận và giảng dạy lý luận chính trị của Nhà trường tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Tin và ảnh: Phạm Xuân Kính

0 vote
Bài mới hơn
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
 • 60 nam
 • 60 nam
 • admin1
 • admin1
 • thông báo tuyển sinh
 • thông báo tuyển sinh
 • Công chức
 • Công chức
 • Hành chính công
 • Hành chính công
 • Công báo quảng ninh
 • Công báo quảng ninh
 • Văn bản pháp luật
 • Văn bản pháp luật
Video
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Tin mới
Tin tiêu điểm
Tin đọc nhiều
Website liên kết
Website liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Tất cả: 0